E-poe kasutustingimused

OSTUTINGIMUSED KALAPUHASTAJA e-POES

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Kalapuhastaja.ee (edaspidi Kalapuhastaja e-pood) omaniku  Rimax Group OÜ vahel Kalapuhastaja e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kalapuhastaja e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Rimax Group OÜ on õigustatud Kalapuhastaja e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse kodulehekülje www.kalapuhastaja.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest. Tellimuse edastamisel  enne tingimuste muudatuste jõustumist,  kohaldatakse Teie ja Kalapuhastaja vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajahetkel kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Rimax Group OÜ arvelduskontole.

2. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
2.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates  e-maili aadressile kalapuhastaja@gmail.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades klienditeeninduse kontakttelefonile 53 499 663.
2.2. Peale toodete kättesaamist on toodetega tutvumiseks aega 14 päeva. Kui ostetud kaup  mingil põhjusel ei sobi, on 14 päeva jooksul võimalus toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Kalapuhastaja e-poe e-maili aadressile kalapuhastaja@gmail.com vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos tellimuse numbriga või helistades Kalapuhastaja klienditeeninduse kontakttelefonile 53 499 663.
2.3. Tellimuse tühistamisel punktis 2.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 2.2 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi kliendi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest .
2.4. Tagastatav toode peab olema pakendis ja kasutamata ning sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt (kõik tooted).
2.5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on kahjustatud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Rimax Group OÜ poolt, on Rimax Group OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine toote eest tasutud tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Rimax Group OÜ tasaarveldamise teate tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega klient ei nõustu, on õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks kliendi ja Rimax Group OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

3. Toote ümbervahetamine
Kui toode mingil põhjusel ei sobi, saab selle soovi korral vahetada teise toote vastu eeldusel, et soovitav kaup on laos olemas. Kõik kauba vahetamisega seotud kulud tasub ostja.

4. Vastutus ja vääramatu jõud
4.1. Rimax Group OÜ vastutab kliendi ees ja klient  vastutab Rimax Group OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
4.2. Rimax Group OÜ ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Rimax Group OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Rimax Group OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

5. Muud tingimused
5.1. Kõiki Kalapuhastaja e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Rimax Group OÜ-l puudub neile juurdepääs.
5.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
5.3. Kliendi ja Rimax Group OÜ vahel seoses Kalapuhastaja e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil  õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.